Zpracování osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení") v organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace se sídlem Školní 10/558, 407 46 Krásná Lípa (dále též „Organizace"), které vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.zskrasnalipa.cz, popř. dalších webů (dále též „Web"), jež je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících:
  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR"), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

  2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. 

  3. Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely plnění služby na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky.

  4. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu provozování sportovního areálu. 

  5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodu, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování osobních údajů a právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit písemně, nejvhodněji však na emailové adrese:  info@zskrasnalipa.cz nebo prostřednictvím online formulářů webu organizace. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu. 

Podmínky rezervace


Při pozdějším odhlášení nebo propadnutí rezervace je nutné uhradit plnou cenu - platí i pro držitele permanentek. Dokud nebude částka uhrazena, uživateli nebude umožněno rezervovat další hodiny - účet bude zablokován.